Privacyverklaring van Haptotherapiepraktijk Steeman

Privacyverklaring van Haptotherapiepraktijk Steeman

Algemeen

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Haptotherapiepraktijk Steeman. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Haptotherapiepraktijk Steeman (verder te noemen HS) in het kader van Haptotherapie en workshops binnen de praktijk. HS hecht veel waarde aan jouw gegevens en gaat daarom zorgvuldig met je gegevens. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door HS, neem dan gerust contact op!

info@haptotherapie-moerdijk.nl
0168 407135
Geerland 1
4761 TJ Zevenbergen

(locatie Steenbergen : Kaaistraat 71 | 4651 BL Steenbergen )

AGB-zorgverlenerscode Haptotherapeut: 90-025120
AGB-praktijkcode Haptotherapie: 90-(0)03997
KvK nr:  20155430

Welke gegevens worden verzameld

 • NAW-gegevens,
 • Overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum, nationaliteit, land van geboorte, burgelijke staat, samenlevingsvorm, aanwezigheid van inwonende kinderen)
 • Gegevens over je gezondheidssituatie (geestelijke en lichamelijke klachten)
 • Medische gegevens
 • Gegevens over de behandelingen.
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Gegevens worden ook verzameld indien je je gebruik maakt van het contactformulier op de website

Waarom zijn deze gegevens nodig

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van jou een dossier aan te leggen.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

Met wie worden je gegevens gedeeld

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door HS. De praktijk verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van

een (behandel)overeenkomst tussen jou en de praktijk. Je kunt hierbij denken aan

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Ik respecteer de privacy van alle cliënten van de praktijk en van de gebruikers van de website van de praktijk. De praktijk draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De praktijk verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn van je gegevens

Je gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang HS bij de wet verplicht is gegevens te bewaren, zoals die van 15 jaar voor dossiers (op grond van de WGBO) en 7 jaar van fiscaal noodzakelijke gegevens.

Beveiliging

HS neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit zijn organisatorische maatregelen (alleen Margaret Steeman of haar plaatsvervanger heeft toegang tot deze gegevens. Gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.)

En Technische maatregelen (beveiliging computers, afgesloten ruimte etc). De website van HS maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens verzonden via een contactformulier niet in verkeerde handen vallen.

Indien cliënten of geïnteresseerden informatie versturen direct naar info@haptotherapie-moerdijk.nl, is de cliënt of klant zelf verantwoordelijk voor de versleutelde beveiliging van de informatie via de eigen server.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@haptotherapie-moerdijk.nl.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage en rectificatie

  Je hebt ten allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in administratie of dossier in te zien, te veranderen, of te laten verwijderen. In dat geval kun je schriftelijk contact met de praktijk opnemen en een schriftelijk verzoek tot inzage, verandering of verwijdering indienen.

 2. Recht op wissen van gegevens

  De praktijk zal in geval van een verzoek tot verwijdering van jouw gegevens vervolgens binnen een termijn van 3 maanden uit haar systemen verwijderen, behalve in het geval dat er een wettelijke verplichting geldt om bepaalde gegevens nog te bewaren.

 3. Recht op overdracht van gegevens

  Tevens heb je recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Het verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen.

Website

 1. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van HS. Je dient je ervan bewust te zijn dat HS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze site bereikbaar zijn. HS raadt je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op de website van de praktijk bent als de URL is gewijzigd.
 2. E-mail en adresgegevens die via een Contactformulier van de website aan HS worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor het beantwoorden van de door jou gestelde vraag, tenzij je schriftelijk of per mail ook actief toestemming hebt gegeven voor het toezenden van nieuwsberichten/aankondigingen van de praktijk.
 3. Gebruik van Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van de computer. Deze bestandjes zorgen ervoor dat de website onze bezoekers herkent bij terugkomst en instellingen onthoudt zoals bijvoorbeeld een linkje dat verkleurd is omdat je het al eens eerder hebt aangeklikt. Dit zijn functionele cookies.

  De website gebruikt ook tracking cookies.  De website maakt gebruik van Google Analytics, wat de praktijk inzicht geeft over hoe bezoekers haar website gebruikt. Bij een bezoek aan de website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, browsertype en-taal, datum en tijd. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres of IP-adres, uit deze cookies worden herleid.

  Als je niet wilt dat de website cookies op je computer plaatst dan kun je dat instellen in je browser. Op internet is te vinden hoe je cookies kunt verwijderen.

 4. De gegevensverwerking op de website wordt technisch gefaciliteerd door de webhoster IXLHosting BV, WordPress Software en bijbehorende Plug-In-software van de website.
 5. Disclaimer ten aanzien van de privacyverklaring op de website: HS is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Klachtenregeling

Bij een klacht hoopt HS dat je je onvrede of klachten eerst met haar wilt bespreken.

Er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH (zie voor meer informatie en folders in de praktijk of de website van de VVH).

De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

 

Versie 1802